متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز

متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز

متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز
متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز
متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز
متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز
متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز
متن موزیک Feel the light جنیفر لوپز


Here I go

از اینجا میرم

Here I go

از اینجا میرم

Feel better now

الان حس بهتری دارم

Feel better now

الان حس بهتری دارم

Here I go

از اینجا میرم

Here I go

از اینجا میرم

It’s better now

الان بهتر شد

Feel better now

الان حس بهتری دارم

Do you remember when we fell under

اون وقتایی که احساسِ درموندگی میکردیمو یادته؟

Did you expect me to reason with thunder

آیا ازم انتطار داشتی به سرعت رعد و برق برات دلیل بیارم؟

I still remember when time was frozen

هنوز اون دوران سرد و سخت یادم هست

What seemed forever was just a moment

چیزی که به نظر ابدی میومد، لحظه ای بیش نبود

Hurry up, hurry up

زود باش، عجله کن

There’s no more waiting

دیگه زمانی برای انتظار و صبر کردن نمونده

We’re still worth saving

ما هنوزم ارزش نجات پیدا کردنو داریم

Feel the light

نور (امید) رو حس کن

Shining in the dark of night

که در تاریکی شب میدرخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کردیمو به یاد بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر میگردونیم

We’re bringing it all back

همشو بر میگردونیم

Feel the light

نور (امید) رو حس کن

Shining like stars tonight

که مانند ستاره های امشب میدرخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کردیمو به یاد بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر میگردونیم

We’re bringing it all back

ما همشو بر میگردونیم

Here I go

از اینجا میرم

Here I go

از اینجا میرم

Feel better now

الان حس بهتری دارم

Feel better now

الان حس بهتری دارم

Here I go

از اینجا میرم

Here I go

از اینجا میرم

It’s better now

الان بهتر شد

Feel better now

الان حس بهتری دارم

I Still Remember when things were broken

هنوز اون وقتایی که همه چیز به هم ریخته بود رو یادمه

But put together , the cracks were closing

ولی درستش کردیم؛ همه شکاف ها داره از بین میره

Hurry up, hurry up

زود باش، زود باش

There’s no more waiting

دیگه وقتی برای انتظار کشیدن و صبر کردن نمونده

We’re still worth saving

هنوز ارزشش رو داریم که نجات پیدا کنیم

Feel the light

نور (امید) رو حس کن

Shining in the dark of night

که انگار در تاریکی شب میدرخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کرده بودیم رو به خاطر بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر میگردونیم

We’re bringing it all back

همشو بر می گردونیم

Feel the light

نور (امید) رو حس کن

Shining like the stars tonight

مثل ستاره های امشب میدرخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کرده بودیم رو به خاطر بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر می گردونیم

We’re bringing it all back

همشو بر می گردونیم

You and I can have it all tonight

من و تو امشب می تونیم همشو داشته باشیم

So let’s bring it back to life

پس بیا به زندگی برشگردونم

Now we have another chance to fly

حالا یه شانس دیگه برای پرواز داریم

Another chance to make you right !

یه شانس دیگه برای اینکه حالتو خوب کنم!

Feel the light

نور (امید) رو حس کن

Shining in the dark of night

که در تاریکی شب میدرخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کرده بودیم رو به خاطر بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر میگردونیم

We’re bringing it all back

ما همشو بر میگردونیم

Feel the light

نور رو حس کن

Shining like the stars tonight

که مثلِ ستاره های امشب می درخشه

Remember what we forgot

چیزی که فراموش کرده بودیم رو به خاطر بیار

I know it’s a long shot

میدونم تصویری از خیلی وقتا قبله

But we’re bringing it all back

ولی ما همشو بر میگردونیم

We’re bringing it all back

ما همشو بر میگردونیم

Here we go

از اینجا میریم

Here we go

از اینجا میریم

Feel better now

الان حس بهتری داریم

Feel better now

الان حس بهتری داریم

Here we go

از اینجا میریم

Here we go

از اینجا میریم

It’s better now

الان بهتر شد

Feel better now

الان حس بهتری داریم